Przedmiotowe systemy oceniania

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
2. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
3. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawartego w Statucie Szkoły(rozdział III § 8, § 9, § 10, § 11).

PSO język polski
PSO języki obce
PSO historia
PSO WOS
PSO matematyka
PSO fizyka
PSO chemia
PSO biologia
PSO geografia
PSO informatyka
PSO plastyka
PSO religia
PSO etyka
PSO zajęcia artystyczne
PSO zajęcia techniczne
PSO edukacja dla bezpieczeństwa
PSO wychowanie fizyczne