Erasmus +

Life coaching for teachers: happy teachers for better students

florencja2aKurs był okazją do refleksji o sobie jako nauczycielu, a także mieliśmy możliwość odświeżenia swojego podejście do nauczania. Nauczanie nieodłącznie kojarzy się z powołaniem i często nie kończy się, gdy wychodzimy z budynku szkoły. Zdobyliśmy więc pewien poziom samoświadomości związanej z rolą nauczyciela, podejściem do nauczania i funkcjonowaniem w większym zespole, aby zapobiec stresowi i promować satysfakcję i skuteczność związane z wykonywanym zawodem.

Pozyskaliśmy wiedzę, jak stawiać zdrowe granice, aby przeciwdziałać przepracowaniu, wypaleniu zawodowemu, jak regulować emocje, w jaki sposób korzystać z asertywności, aby odpowiednio reagować na potrzeby kolegów, uczniów i ich rodziców oraz jak zmaksymalizować ich mocne strony mające wpływ na efektywność podjętych działań. Uczestniczyliśmy w grupowych ćwiczeniach dynamicznych i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami w międzynarodowej grupie, doświadczając skutecznych technik komunikacji oraz stosując narzędzia do kreatywnego zarządzania.

Program kursu obejmował także zagadnienia wynikające z tematów, potrzeb i sytuacji, które pojawiły się w naszej międzynarodowej grupie, bowiem promował różnorodność, europejski wymiar i współpracę nauczycieli. Swoimi doświadczeniami dzieliliśmy się także z uczestnikami innych kursów na korytarzach szkolnych w czasie przerw między zajęciami czy na zorganizowanych wycieczkach pieszych z przewodnikiem po Florencji oraz autokarowej po Toskanii. Te spotkania sprzyjały także doskonaleniu konwersowania w języku angielskim w sytuacjach rzeczywistych.

florencja-2

Zachęcam do skorzystania z materiałów przygotowanych, opracowanych dla potrzeb kursu oraz w jego trakcie (przez uczestniczące osoby):

 • Stress tests – PISA test countries/ regions
 • Mindfulness quiz – when you’re done, you’ll learn more about what mindfulness is, how much you currently practice it, and how you can promote more of it in your life
 • Stress and Burnout Questionnaire – this brief inventory has been designed to help you discover the warning signals of excessive stress
 • Frames of mindfulness – the ground rules
 • What Makes a Good Team? – here are key characteristics that make a good team

Warto również obejrzeć fragment programu, w którym Pani Pierson dzieli się tajemnicą nauczania studentów, zwłaszcza tych z dyskryminowanych środowisk.

florencja2e

In this talk, Pierson shares the secret to teaching students, especially those from disadvantaged backgrounds — make personal connections with them.
“I have had classes so low, so academically deficient that I cried. I wondered, ‘How am I going to take this group in nine months from where they are to where they need to be?” says Pierson, in this amazing talk. “I came up with a bright idea … I gave them a saying: ‘I am somebody. I was so-mebody when I came and I’ll be a better somebody when I leave. I am powerful and I am strong. I deserve the education that I get here’ … You say it long enough, it starts to be a part of you.” https://blog.ted.com/the-teachers-who-inspired-us-and-even-changed-the-trajectories-of-our-lives/

Fluency & English Language Development for Educational Staff

malta2a

Doskonały kurs dla nauczycieli, wychowawców, trenerów i / lub nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoją płynność językową i umiejętności komunikacyjne, aby łatwiej i lepiej wyrażać się w języku angielskim. Zawierał moduły koncentrujące się na doskonaleniu kompetencji językowych związanych z mówieniem i słuchaniem w języku angielskim. Kurs jest tak zaprojektowany, aby motywować do udziału i interakcji, poprawienia płynność i umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.
Obejmuje dyskusje w grupie międzynarodowej z innymi uczestnikami kursu na temat aktualnych spraw i zagadnień będących przedmiotem zainteresowania, wykorzystując burze mózgów, zadania rozwiązywania problemów zarówno w parach, jak i w pracy grupowej. Korzystanie z multimediów, Internetu i materiałów autentycznych, takich jak aktualne strony internetowe i czasopisma, stymuluje dyskusje, zachęca do ćwiczeń i doskonalenia języka angielskiego. Uczestnicy zajęć zachęcani byli do wymiany do-świadczeń pedagogicznych w kontekście międzynarodowym.
Rozwijaniu umiejętności językowych sprzyjały także przerwy między zajęciami, bowiem komunikowaliśmy się z uczestnikami innych kursów, którzy przyjechali tutaj z różnych rejonów świata. Bogata oferta zajęć dodatkowych – spotkania popołudniowe i wieczorne, wycieczki autokarowe, piesze, zakwaterowanie u maltańskiej rodziny –stanowił okazję do rozwoju kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego oraz poznania dziedzictwa kulturowego Malty. Każdy dzień pobytu na Malcie sprzyjał porozumiewaniu się w języku angielskim, ponieważ język ten jest drugim językiem urzędowym Malty i niemal wszyscy jej mieszkańcy nim się posługują.

 • Podczas kursu miałam możliwość:
 • rozwijania płynności językowej,
 • wyrażania się pewniej i efektywniej w języku angielskim,
 • doskonalenia znajomości języka angielskiego w zakresie gramatyki, słownictwa i wymowy,
 • rozwijania praktycznych umiejętności komunikacyjnych m.in. aktywne słuchanie,
 • poszerzenia umiejętności sprzyjających nawiązywaniu nowych kontaktów, pracy w sieci,
 • wymiany informacji na różne tematy, m. in. o systemach edukacyjnych, kulturze, aktualnych zagadnieniach dotyczących krajów, z których pochodzili uczestnicy kursu oraz samej Malty.

Pictures of Malta

malta2

Maltese Traditional Crafts –
vocabulary practice and broadening knowledge of Malta’s culture
Match the words to the pictures
Lace Wool Rug Blankets Wicker Filigree Basketware Reeds

malta2hLace making in Malta and Gozo trace their origins back to the 16th century. Needlelace was made follo-wing the same style as in Venice. This continued until the 19th century when the economic depression present in the islands nearly led to its extinction. Lace making, otherwise known as ‘il-bizzilla’, is one of Malta’s oldest and most valued beautiful traditions. Maltese lace is usually made from cream-coloured Spanish silk. However, what makes Maltese lace truly unique is its inclusion of the symbolic Maltese cross into the lace
pattern. Discover more about the origins of Maltese lace and book your flights to Malta to learn the craft for yourself. The lace pattern is initially hand drawn on parchment paper, and holes are pricked to show where the bobbin pins need to be placed. The lace is then made using various threads which are each tied to a bobbin pin to produce beautifully intricate items such as table centre pieces, bridal veils or handkerchiefs.

malta2iThis craft, which flourished under the Knights, is still carried on in small workshops across the Islands. These jewels beautifully express Maltese symbols which are unique for Malta and Gozo. silver 2A wide variety of made in Malta sterling silver jewellery are available in this category. The very popular hand-made sterling silver Maltese Cross comes in various shapes and patterns making it suitable to all ages and preferences. There are sterling silver jewellery items that can beused as earrings, pendants, rings, necklaces, bracelets as well as many other decorative items making them suitable for a gift and a souve-nir. All finished products are certified for authenticity and hallmarked accordingly by the Government Consul.

malta2jThousands of years ago our forefathers wove clothing by using natural grasses, leafstalks, palm leaves, and thin strips of wood. Later they started weaving sheep’s wool and cotton to make better and war-mer material. One can say that weaving and civilization developed together. Weaving is the process of making cloth, rugs, blankets, wallhangers and various other products by crossing two sets of thread over and under each other. Usually weavers use threads from natural fibre like cotton, silk and wool, but thin and narrow strips of almost any flexible material, be it natural or man-made, can be woven. In the Mal-tese Archipelago weaving dates back to the prehistoric era. Since classical times, the Maltese Islands have been renowned for the excellence of the local cloth.

malta2kNatural wicker is well known for its strength and durability, and for the high level of beauty and comfort that an expert craftsman can produce. Materials used can be any part of a plant, such as the cores of cane or rattan stalks, or whole thicknesses of plants, as with willow switches. Other popular materials include reed and bamboo. Natural wicker requires maintenance to keep it in good shape. Basket-making in Malta is an old craft developed for the needs of the fishing
industry, agriculture and for households.

 

„Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Projekt powstał na początku 2016 roku. Wniosek konkursowy stworzyły w trójkę Sylwia Kielar z Joanną Śliżewską i Anną Prabucką. Aplikacja spotkała się z pozytywną oceną komisji konkursowej jednak znaczna ilość pozytywie zaakceptowanych wniosków spowodowała że dotacja mogła być przyznana dopiero pod koniec roku 2016.

Projekt dotyczy MOBILNEJ EDUKACYJNEJ JAKOŚCI SZKOLNEJ KADRY. Bierze w nim udział 7 nauczycieli w tym 2 dyrekcji. W czerwcu 2017 na szkolenia językowej do Edynburga oraz na Maltę wyjechały dwie osoby. Kolejne wyjazdy planowane są na okres wakacji.

Głównym celem projektu jest   zwiększenie umiejętności językowych i wzmacnianie jakości europejskiego wymiaru kształcenia. Poprzez rozwijanie uzdolnień, zainteresowań przełamiemy bariery językowe oraz zmotywowanie  grona do dalszego kształcenia . Udział w szkoleniach dla kierownictwa szkoły pomoże udoskonalić umiejętności w przeciwdziałaniu i radzeniu sobie ze stresem w pracy oraz identyfikowaniu sytuacji stresogennych. Da to również możliwość wprowadzenia odpowiednich nowych narzędzi do rozwiązywania konfliktów w relacjach rodzic- nauczyciel- uczeń (cyberprzemoc, przejawy zachwań agresywnych). Zwiększenie umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (eTwinning, Facebook, Anymeeting) przyczyni się do wzbogacenia warsztatu pracy a co za tymści w prze idzie, podniesie jakość pracy szkoły i poszerzy ofertę nauczania i formy pracy z uczniem ( wymiana doświadczeń i metod pracy) .  Udział w kursach i wymiana doświadczeń w znacznym stopniu wpłynie na integrowanie się grona, a praca zespołowa  poprawi współpracę  między nauczycielami. Projekt zakończy się w 2018 roku.

img_20170719_105736 pacynko-alpha-2 pacynko-alpha

ankieta-rekrutacyjna

lepszy-nauczyciel

regulamin-rekrutacji-i-udzialu-w-projekcie-1-2