Duplikaty dokumentów

O G Ł O S Z E N I E   D Y R E K T O R A
w sprawie wyrobienia duplikatu świadectwa promocyjnego/ukończenia, legitymacji szkolnej

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia oryginału świadectwa/legitymacji, uczeń powinien złożyć  w sekretariacie szkoły:

– podanie kierowane do dyrektora szkoły

– LEGITYMACJA : 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty 9,00 zł

– ŚWIADECTWO : dowód wpłaty 26,00 zł

wymiana legitymacji szkolnej z tytułu zmiany adresu/zmiany nazwiska :

– 1 aktualne zdjęcie, dokument potwierdzający zmianę adresu/nazwiska –  bezpłatnie

Wpłaty  proszę  kierować na konto Gimnazjum nr 6:

BRE BANK S.A.

20 1140 1137 0000 2763 1000 1001

 

WZORY PODAŃ:

wymiana_legitymacji

duplikat_legitymacji

duplikat_swiadectwa

zgoszenie_kd