HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM GIMNAZJALNYM W ROKU 2018/19

egzamin-gimnazjalny-logo

 

TERMIN DZIAŁANIE
do 28 września 2018 r. Zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
do 1 października 2018 r. Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji
o wyborze języka na egzaminie gimnazjalnym
do 15 października 2018 r Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych do możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (w przypadkach losowych również później)
do 9 listopada 2018 r Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu
do 20 listopada 2018 r. Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów
o przyznanych przez radę  pedagogiczną dostosowaniach
do 23 listopada 2018 r Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu
albo niekorzystaniu  z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną
do 30 listopada 2018 r Przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących
do egzaminu gimnazjalnego , w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują  obowiązkowo do egzaminu z języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy
na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z egzaminu gimnazjalnego

do 10 stycznia 2019 r. Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji
z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości
i przekazanie tej informacji do OKE do 15 stycznia 2019r.  

Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła
(w przypadkach losowych również później)

do 28 lutego 2019 r.  Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów
o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego
do 27 marca 2019 r. Przyjęcie od rodziców uczniów –odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad  – informacji
o zmianie języka obcego i przekazanie tej  informacji do OKE do 2 kwietnia 2019 r.
do 9 kwietnia 2019 r. Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiad
i przekazanie informacji do OKE
10 -12 kwietnia 2019 r. Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie kwietniowym (termin główny)
do 11 kwietnia 2019 r. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń
do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego
do 17 maja 2019 r. Weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu
3 – 5 czerwca 2019 r. Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym (dodatkowym )
do 12 czerwca 2019 r. Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
do 14 czerwca 2019 r. Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 19 czerwca 2019 r. Przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a otrzymują informację
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
21 czerwca 2019 r. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 31 grudnia 2019 r. Przechowywanie dokumentacji związanej
z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego