Procedura egzaminu gimnazjalnego

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

 1. 10 kwietnia 2019 r. – w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 2. 11 kwietnia 2019 r. – w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii
 3. 12 kwietnia 2019 r. – w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

W terminie dodatkowym – 3,4 i 5 czerwca 2019 r. przystępuje uczeń, który:

 1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym

ALBO

 1. przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINUGIMNAZJALNEGO

Informacje ogólne dotyczące zasad organizacji, struktury i formy egzaminu gimnazjalnego

 1. Informacja o zasadach organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego przekazywana jest rodzicom uczniów na pierwszym zebraniu  z rodzicami we wrześniu a następnie na zebraniu podsumowującym I półrocze w roku lub  nie później niż do 28 lutego 2019 r. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
 2. Informacja o zasadach organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego przekazywana jest przez wychowawców klas uczniom we wrześniu, a następnie w II półroczu – nie później niż do 28 lutego 2019 r. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dostarczają do sekretariatu szkoły opinię poradni do 15 października 2018 r. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form  egzaminu rodzice (opiekunowie prawni) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 4. O dostosowaniu formy i warunków egzaminu rodzice/prawni opiekunowie ucznia zostaną poinformowani pisemnie w terminie do 20 listopada 2018r. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do 23 listopada 2018 r.
 5. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego –z części trzeciej egzaminu.

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 1. Wyniki egzaminu wyrażane w procentach ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, natomiast wyniki egzaminu na skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

Informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zostaną przekazane szkołom do 14 czerwca 2019 r. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły.

 1. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej – najwyższy wynik z poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
 • nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub jego części / zakresu / poziomu w ustalonym terminie albo
 • przerwał daną część / zakres / poziom egzaminu gimnazjalnego

przystępuje do egzaminu lub danej jego części / zakresu / poziomu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 1. Uczeń, któremu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres/poziom odpowiedniej części egzaminu z powodu:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu albo danego zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu w sposób w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

przystępuje ponownie do danego zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 4.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy przez egzaminatorów:
 • niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 • występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących
  na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia

dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia dany zakres/poziom odpowiedniej części egzaminu tego ucznia. Uczeń przystępuje ponownie do danego zakresu/poziomu odpowiedniej części w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 4.

 1. Uczniowi, któremu w trakcie ponownego przeprowadzenia danego zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu przerwano i unieważniono dany zakres/poziom tej części egzaminu z powodu:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z danych zakresów/poziomów odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

 1. W sytuacjach, o których mowa w pkt 6.–7., dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, któremu został unieważniony dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.
 2. Uczniowi, który zadeklarował przystąpienie do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym i nie złożył rezygnacji z przestąpienia
  do tego egzaminu, a nie przestąpił do niego, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku uzyskanego z tego poziomu, wpisuje się „0%”.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z części egzaminu bądź z odpowiedniego zakresu/ poziomu danej części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku egzaminu z danych zakresów/poziomów odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
 4. Wynik egzaminu ustalony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jest ostateczny.
 5. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w danym roku  i nie został z tego obowiązku zwolniony decyzją Dyrektora OKE , powtarza klasę i przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
 6. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ
 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.
 • Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej.
 • Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną  (załącznik 16a).
 • Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż określona w załączniku 16a.

We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:

 1. imię i nazwisko zdającego,
 2. PESEL zdającego,
 3. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz –jeżeli to tylko możliwe –adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu,
 4. zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu, którego wgląd dotyczy.
 • Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu.
 • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej  – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę.
 • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wglądu. W szczególnych oraz uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności osoby uprawnionej do wglądu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu poza siedzibą komisji okręgowe.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 16b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 14.
 3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie.

 

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 1. Do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego wykorzystuje się arkusze egzaminacyjne, w skład których wchodzą:
 • w części pierwszej – humanistycznej z zakresu

historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi

języka polskiego – zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi

 • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej z zakresu

przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi

matematyki – zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi

 • w części trzeciej – z języka obcego nowożytnego

na poziomie podstawowym – zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi

na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań, karta rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego:

– odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkuszy egzaminacyjnych
oraz płyt CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, bezpośrednio przed egzaminem z danego zakresu lub na
danym poziomie,

– listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE,

– druk protokołu przebiegu egzaminu w danej Sali,

– naklejki z nadanym przez OKE kodem,

– zwrotne koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych przekazywanych do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali.
 • Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje członków zespołu oraz obserwatorów
  o zakazie wnoszenia przez nich do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
 • O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, czyli o godz. 8.15 zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Jeżeli zdający przystępują do obu zakresów / poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików można przeprowadzić tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu. Od losowania można odstąpić w przypadku uczniów, którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych, uczniów korzystających z leków / opieki medycznej oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego).

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

 

 1. Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.
 • Do sali egzaminacyjnej wnosi jedynie dozwolone przybory: każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie egzaminu gimnazjalnego lub poziomie odpowiedniej części długopis (lub pióro) z  czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać
  z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 1. Po otrzymaniu przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych oraz naklejek przygotowanych przez OKE przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o:

– obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

– konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) (dotyczy zdających, którzy wykonują tę czynność samodzielnie),

– konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron,

– konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego (dotyczy zdających, którzy wykonują tę czynność samodzielnie),

– o zasadach zachowania się podczas egzaminu,

– o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),

– o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

 1. W przypadku arkuszy egzaminacyjnych z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym uczeń wyrywa ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych).
 2. Uczeń koduje

w części pierwszej z zakresu:

 • historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
 • języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

w części drugiej z zakresu:

 • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
 • matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

w części trzeciej na poziomie

 • podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
 • rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

Punkt ten nie dotyczy uczniów  korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, G…-…7, G…-…8 oraz uczniów  niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przypadku których czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

 • W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL ,zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sali adnotację o stwierdzeniu błędu.
 • Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.
 1. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność kodowania arkuszy, udzielają odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla zdającego. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.
 2. Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 3. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla ucznia zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdzają, czy arkusze egzaminacyjne są kompletne i zawierają kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany zakres/poziom i otrzymują kompletne arkusze. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu danego zakresu/poziomu. Protokół czytelnie podpisuje uczeń , który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym. Uczeń otrzymuje rezerwowy arkusz egzaminacyjny
 4. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób nie zakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.
 5. Czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

– w części humanistycznej:

 • z arkuszem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 • z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

– w części matematyczno-przyrodniczej:

 • z arkuszem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 • z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

– w części z języka obcego nowożytnego:

 • z arkuszem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 • z arkuszem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego
na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 1. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

– nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

– nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca,

– w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

– nie wypowiada uwag i komentarzy,

– nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).
 2. Jeśli uczeń ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia/słuchacza sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę
  z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją oraz korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, G…-…7, G…-…8).
 3. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być tak zorganizowane, by nie zakłócały pracy pozostałym zdającym.
 4. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, G…-…7, G…-…8.
 5. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

– informuje zdających o zakończeniu pracy,

– wyznacza dodatkowy czas –5 minut- na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na karty odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

– poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

– poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego zleca członkom zespołu odbiór arkuszy od uczniów. W obecności wszystkich uczniów członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają kompletność arkuszy i przyjmują je od zdających. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
 2. Zdającemu można przerwać pracę z arkuszem egzaminacyjnym i unieważnić dany zakres/poziom odpowiedniej części egzaminu w przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
 1. W sytuacjach wymienionych w punkcie 19. postępuje się w sposób następujący:
 • przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
 • przewodniczący zespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do przerwania zdającemu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym tego zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej,
 • przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego wypełnia stosowny dokument,
 • przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dołącza decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i unieważniony arkusz egzaminacyjny zdającego, któremu przerwano pracę, do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu, a kopię decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły.
 1. Jeżeli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu w danej części. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu z danego zakresu/poziomu w terminie dodatkowym.
 2. Przemieszczanie między salami dozwolone jest tylko Przewodniczącemu SZE.
 3. Po zakończeniu pracy z pierwszym arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu następuje przerwa. W czasie przerwy między jedną a drugą częścią egzaminu w godz. od 10.00- 11.00 uczniowie pozostają w szkole -obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły. Udostępniona będzie sala gimnastyczna, gdzie pod opieką nauczycieli dyżurujących można np. spożyć drugie śniadanie.

PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

 1. W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 2. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

 1. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych
 • W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu lub pracy z arkuszem egzaminacyjnym podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • W przypadku wstrzymania pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin egzaminu lub egzaminu z danego zakresu/poziomu.
 • O nowym terminie egzaminu lub egzaminu z danego zakresu/poziomu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych – przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
 • Informację o nowym terminie egzaminu lub egzaminu z danego zakresu/poziomu zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.
 1. Postępowanie w przypadku zagrożenia/nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu
 • W przypadku zagrożenia/nagłego zakłócenia przebiegu pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu pracy i powiadamia o tym fakcie dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).
 • Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu.
 1. Przerwanie pracy z arkuszem egzaminacyjnym i unieważnienie danego zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu
 • Zdającemu można przerwać pracę z arkuszem egzaminacyjnym i unieważnić dany zakres/ poziom odpowiedniej części egzaminu w przypadku:

– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,

– wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,

– zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

 • W sytuacjach wymienionych w poprzednim punkcie  postępuje się w sposób następujący:
 1. przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
 2. przewodniczący zespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do przerwania zdającemu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 3. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym tego zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej
 4. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego wypełnia stosowny dokument
 5. przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dołącza decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i unieważniony arkusz egzaminacyjny zdającego, któremu przerwano pracę, do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu, a kopię decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły.

 

 • Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

– Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.

– Jeżeli sytuacja wyżej opisana ma miejsce podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 1. Inne sytuacje szczególne
 • Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania (załącznik 13 a)
 • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżeni, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku rozstrzygnięcia.
 • Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 13c)
 • Zastrzeżenia wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.
 • Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • W przypadku unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu jako „0%”.